STSCI_PYTHON SOFTWARE DOCUMENTATION HAS MOVED

http://stsdas.stsci.edu/stsci_python_epydoc/